Todbjerg Mejlby Hjortshøj Egå Jagtforening

Jagtforeningens historie fra stiftelsen i 1931 til i dag

Stiftelsen

Den 25. september 1931 samledes 10 jægere fra Todbjerg-Mejlby Kommune til stiftende generalforsamling i Todbjerg Mejlby Hjortshøj Egå Jagtforening. På generalforeningen blev der valgt en bestyrelse og vedtaget gældende love for Jagtforeningen. Bestyrelsen konstituerede sig med Ole Winther som foreningens første formand. Kontingentet blev sat til kr. 3,00 pr. år.  Efterfølgende blev alle egnens jægere indbudt til at tegne medlemskab af Jagtforeningen, hvilket resulterede i, at Jagtforeningen det første år havde 26 medlemmer.

Foreningen meldte sig ind i Dansk Jagtforening (nu Danmarks Jægerforbund), så man derigennem kunne få del i jagtfondens midler til Natur- og Vildtpleje.

I 1936 begyndte Jagtforeningen at afholde en årlig jagtfest for lodsejere, venner, familier og medlemmer af Jagtfore­ningen. Festerne afholdtes på skift i egnens forsamlingshuse. Dog var der i 1967 ved at komme knas i samarbejdet med forsamlingshusene, da de forlangte kr. 5,75 pr. kuvert for kaffe og kage. Planer­ne om at flytte til Spørring Kro blev dog opgivet, da forsamlingshusene nedsatte kuvertprisen til kr. 3,50.

Vildtpleje

Foreningen har lige siden stiftelsen i 1931 og frem til i dag gjort meget for vildtplejen i området.

I 1938 sendte man en ansøgning til jægerrådet om bevilling af:
20 stk. fasaner, 20 stk. agerhøns, 100 kr. til vildtpleje, 50 kr. til oplysende jagtmøder, 70 kr. til beplantning til fosfor­mos og fosforæg.

Og frem til 1970 blev der hvert år ansøgt om midler fra jagtfonden til vildtpleje. Disse midler blev brug til beplantning af mange af egnens mergelgrave, hjørner af marker og andre områder. I dag ser man desværre, at mange af disse steder enten er blevet fyldt op eller ryddet.

I mange år afholdt Jagtforeningen også en krage- og skadejagt, hvor fuglene blev beskudt på reden til gavn for mindre vildtarter, vildtyngel, æg m.v.

Udsætningen af agerhøns blev først stillet i bero omkring 1990, da biotoperne ikke længere var særligt egnede leve­steder for agerhøns. I dag er der da også langt imellem flokkene. Men med Danmarks Jægerforbunds nye initiativer omkring markvildtlav, må vi håbe levevilkårene igen bliver gode for agerhøns, harer og andet markvildt.

Flugtskydning

I 1939 startede Jagtforeningen med flugtskydning. Der blev afholdt 3 skydninger hen over sommeren. De efterføl­gende år måtte skydningerne dog indstilles pga. krigen, men skydes skulle der, det blev så bare med bue og pil på Ole Winthers mark. Luftbøsseskydning blev afholdt i Hårup forsamlingshus. I dag afholder Jagtforeningen hvert år 13 velbesøgte flugtskydninger i Risvang.

Fra 1958 til 1962 var Jagtforeningen medlem af Jysk Jagtforening, men da denne forening blev sprængt efter intern uro, blev Todbjerg Mejlby Hjortshøj Egå Jagtforening igen medlem af Dansk Jagtforening, som nu har ændret navn til Danmarks Jægerforbund.

Fra midten af 1960erne til 1975 blev der arrangeret en årlig udflugt for Jagtforeningens medlemmer. Udflugterne gik bl.a. til Ulstrup gården, Maskinfabrikken ”Thyregod”, Vildtreservatet Kalø, Frijsenborg og Århus Dyrehave for blot at nævne nogle enkelte steder.

Op gennem 1990erne samarbejdede Jagtforeningen med Hjortshøj Egå og Lystrup Jagtforeninger, og da mange af medlemmerne var gengangere, var det naturligt at diskutere en sammenlægning. Det bevirkede, at Jagtforeningen i 2000 med Kjeld Nygaard som formand blev lagt sammen med Hjortshøj Egå Jagtforening (Lystrup ønskede ikke at deltage).

I dag har Jagtforeningen ca. 150 medlemmer.  De mange tilbud til medlemmerne bliver i det store hele taget godt modtaget, ligesom Jagtforeningens medlemmer også er flinke til at give en hånd med, når situationen kræver det. 

Nyt Klubhus

I starten af 1990erne ønskede naboerne til Jagtforeningens gamle klubhus på Risvangsvej at etablere en golfbane. Kombinationen af klubhusets skydebane og en golfbane var ikke så god, så naboerne så helst skydebanen nedlagt eller flyttet.

Den daværende formand Kjeld Nygaard gik sammen med andre bestyrelsesmedlemmer ind i arbejdet, og resultatet blev, at Jagtforeningens areal på ca. ½ ha med skydebane og klubhus skulle bevares og indarbejdes i Aarhus Kommu­nes lokalplan nr. 880. 

Denne lokalplan med golfbane, skydebane og klubhus for Jagtforeningen blev endeligt vedtaget i juni 2011, hvilket betød, at arealet, der er lejet af kommunen, er sikret for Jagtforeningen fremover. 

Klubhuset havde gennem mange år været i meget dårlig, nærmest ubrugelig stand, og det blev besluttet at renovere det. På det tidspunkt havde Jagtforeningen en opsparing på ca. 200.000/160.000 kr. Der blev søgt tilskud fra diverse fonde, og det lykkedes at få 240.000 kr. i tilskud. Byggeriet af det nye klubhus på 60 m2 kostede i alt 434.000 kr. Jagt­foreningen betalte 160.000 kr., og de samlede tilskud beløb sig til 274.000 kr. 

GPP Arkitekter tegnede det nye klubhus, og den 9. august 2011 forelå der en byggetilladelse. Derefter gik det stærkt. Lars Pank var tovholder, og omkring 10-15 af Jagtforeningens medlemmer hovedsageligt seniorer gav den en skalle, så den 2. april 2012 blev de sidste arbejder udført. Arbejdet blev gennemført med frivillig arbejdskraft – en rigtig god oplevelse at være med til.

Den 9. juni 2012 blev klubhuset indviet med deltagelse af bl.a. byrådsmedlem Gert Bjerregaard og Danmarks Jæger­forbunds Ole Roed. Det nye klubhus har nu både toilet, køkken m.v. og ikke mindst indlagt strøm og vand.

Det nye klubhus bevirkede også, at det nu var muligt at holde arrangementer året rundt, så Todbjerg Mejlby Hjortshøj Egå Jagtforening fik efterfølgende nyt liv.

Efter generalforsamlingen den 25. oktober 2012 blev Lars Pank valgt til Jagtforeningens formand.

De seneste år

Den seneste jagtfest blev afholdt den 1. februar 2020. Det var en god fest med 79 deltagere, og festen gav et lille overskud på 540 kr. Kort efter den 12. marts 2020 lukkede statsministeren Danmark ned grundet Corona. Det betød, at generalforsamlingen dette år blev suspenderet, og der kom først gang i Danmark igen i starten af 2022.

I 2022 blev der i stedet for den traditionelle jagtfest afholdt en familiesommerfest ved klubhuset. Det blev en succes med ca. 100 deltagere, og den vil blive gentaget i 2023.